YHDENVERTAISUUS

PUOLUE RY:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

1. Johdanto

Puolue ry on Jyväskylän yliopiston valtio-opin opiskelijoiden ainejärjestö. Puolue ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään ainejärjestömme yhdenvertaisuutta koskevat linjaukset ja käytännöt. Yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu Puolue ry:n arvoihin, JYU:n linjauksiin, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lakiin sekä 2019 keväällä ja 2019 syksyllä jäsenistölle toteutettujen yhdenvertaisuuskyselyiden tuloksiin.


2. Mitä on yhdenvertaisuus?

Suomen perustuslain mukaan (731/1999, 6 §) ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Tasa-arvolaki (609/1986) sisältää sukupuolten välisen tasa-arvolainsäädännön.

Puolue ry:ssä yhdenvertaisuus nähdään keskeisenä toiminnan kulmakivenä ja jäsenistön moninaisuus rikkautena. Yhdenvertaisuutta vaalimalla pidetään yllä yhteisöön helpon sopeutumisen kulttuuria sekä matalaa kynnystä toimintaan osallistumiseen. Puolue ry on sitoutunut toiminnassaan toteuttamaan yhdenvertaisuutta, sillä yhdenvertaisuus nähdään hyvän yhteisön rakentamisen edellytyksenä. Yhdenvertaisesta toiminnasta vastaavat hallituksen jäsenet sekä loppukädessä jäsenistö omalla toiminnallaan.

3. Kuinka yhdenvertaisuutta toteutetaan Puolue ry:ssä?

Jokainen jäsen on lähtökohtaisesti saman arvoinen Puolue ry:ssä, eikä henkilön ominaisuudet, mielipiteet, sukupuoli, uskonto, poliittinen vakaumus tai muukaan henkilöön liittyvä syy saa vaikuttaa mahdollisuuksiin osallistua Puolue ry:n toimintaan. Puolue ry on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan tämän dokumentin sisältöä ja hallituksen jäsenten velvollisuutena on tutustua suunnitelmaan.

3.1. Läpinäkyvyys

Puolue ry:n toiminnassa läpinäkyvyyttä pidetään tärkeänä, ja jäsenistöllä tulee olla mahdollisuus päästä käsiksi Puolue ry:n toimintaan liittyvään informaatioon. Hallituksen kokoukset, myös syys- ja kevätkokoukset, ovat avoimia koko jäsenistölle ja niihin saa vapaasti osallistua. Puolue ry:n pöytäkirjat ovat julkisia ja askarruttavista asioista voi tavoitella ketä vain hallituksen jäsentä.


3.2. Viestintä

Viestintä toteutetaan läpinäkyvästi ja kattavasti, useita tiedotuskanavia hyödyntäen, jotta viestit saavuttaisivat mahdollisimman suuren osan jäsenistöstä. Tarpeen vaatiessa tiedotteet toteutetaan myös englanniksi. Virallisia tiedotuskanavia pitkin kulkeva informaatio käsittää mm. Esittelyjä tapahtumista, tiedotteita hallituksen toiminnasta ja koonteja jäsenistöön vaikuttavista yhteiskunnallisista keskusteluista.

Puolue ry:n virallisia tiedotuskanavia ovat:

 • Puolue ry:n sähköpostilista

 • Puolue ry:n Facebook –sivut: www.facebook.com/puoluery

 • Puolue ry:n Facebook -ryhmä “Puoluefoorumi”

 • Puolue ry:n Instagram –tili: @puoluery

 • Puolue ry:n nettisivut: www.puoluery.fi

3.3. Tapahtumat

Puolue ry pyrkii järjestämään tapahtumia monipuolisesti huomioon ottaen jäsenistön erilaiset kiinnostuksen kohteet. Tapahtumia pyritään järjestämään eri kellonaikoina, eri viikonpäivinä ja monin eri teemoin, niin että kiinnostuksenkohteista huolimatta, jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua Puolue ry:n järjestämään toimintaan. Riippumatta tapahtuman luonteesta, jokaiseen tapahtumaan on mahdollista osallistua alkoholittomasti. Tapahtumien mahdollisessa tarjoilussa otetaan huomioon erityisruokavaliot, ja tarjoilua pyritään järjestämään niin, että erityisruokavalioista huolimatta, jokaiselle on jotakin tarjolla.

Puolue ry:n tapahtumien tarkoituksena on luoda yhteisöllisyyttä ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä ainejärjestössämme, sekä toimia alan opiskelijoiden kohtaamispaikkoina. Joissakin tapahtumissa, esimerkiksi sitseillä, perinteisesti ohjelmaan kuuluvat leikkimieliset rangaistukset, joiden tarkoituksena on olla hauskoja sekä rangaistuksen saajalle, että yleisölle. Rangaistuksista on tästä huolimatta aina mahdollisuus kieltäytyä.

Puolue ry pyrkii järjestämään tapahtumia, niin että otetaan huomioon jäsenistön erilaiset taloudelliset tilanteet. Maksulliset tapahtumat pyritään järjestämään niin, että ne ovat taloudellisesta tilanteesta huolimatta jokaisen saavutettavissa. Näiden ohella järjestetään kaikkien saavutettavissa olevia täysin maksuttomia tapahtumia.

Liite osiossa on Puolue ry:n yhdenvertaisen tapahtuman check-list, josta sekä jäsenistö, että tapahtumanjärjestävät voivat tarkistaa yhdenvertaisen tapahtuman tärkeimmät piirteet.

3.4. Esteettömyys

Puolue ry pitää toiminnassaan tärkeänä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan. Esteettömyys pyritään huomioimaan koko toiminnassa ja siitä viestimään asianmukaisesti. Jos esimerkiksi tila, jossa tapahtuma järjestetään, on joltakin osin esteettömyyden osalta puutteellinen, niin tulee tästä tiedottaa jäsenistöä etukäteen. Esteettömyystapausten ilmetessä, toimintaa pyritään muokkaamaan tapauskohtaisesti sopivaksi.

3.5. Kiusaaminen, häirintä ja syrjintä

Puolue ry:n toiminnassa kiusaamisella, häirinnällä ja syrjinnällä on nollatoleranssi. Sekä tapahtumissa, että muussakin toiminnassa, jokaisen jäsenen tulisi tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Näiden periaatteiden vastaisen toiminnan ilmetessä jokaiseen tapaukseen suhtaudutaan asiaankuuluvalla vakavuudella. Yksittäiset tapaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja tarvittaessa viedään eteenpäin asianmukaisten tahojen käsiteltäviksi.

3.6. Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuuden toteutumisesta Puolue ry:ssä vastaa koko hallitus omilla sektoreillaan ja hallituksen toiminnassa. Puolue ry:n hallituksessa toimii aina kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, joiden tehtävänä on huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestössä, yhdenvertaisuussuunnitelman muokkaamisesta sekä toimia yhteyshenkilöinä yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa.

4. Kehen ottaa yhteyttä?

Kaikki yhteydenotot ovat aina luottamuksellisia ja vaitiolovelvollisia.

Puolue ry:n toimintaa koskevissa asioissa:

 • Puolueen hallituksen jäsen

 • Puolueen sosiaalipoliittinen vastaava

Kiusaamista, häirintää tai syrjintää koskevissa tapauksissa:

Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty Puolue ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 25.11.2019.


Liitteet:

Liite 1: Yhdenvertainen tapahtuma check-list

 1. Tapahtumaan voi osallistua alkoholittomasti

 2. Tapahtuma tila on esteetön

 3. Mahdollisessa tarjoilussa on otettu erityisruokavaliot huomioon

 4. Tapahtumasta on viestitty ajoissa ja riittävän monella kanavalla

 5. Tapahtumasta on viestitty sekä suomeksi että englanniksi

 6. Tapahtumalle on määritetty yhdenvertaisuudesta vastaava(t) henkilö(t)

 7. Tapahtumassa yhdenvertaisuuteen liittyvän ongelman ilmetessä, on tiedossa valmiiksi toimintatapa tilanteen ratkaisemiseksi

 8. Tapahtuma on avoin kaikille

 9. Tapahtumasta on mahdollista antaa palautetta järjestävälle taholle